top of page

ติดต่อนักกายภาพบำบัดใน 2 ขั้นตอน 

1) โปรดกรอกข้อมูลและ

2) เพิ่มเพื่อนเพื่อติดต่อ

 

*อัตราค่าบริการทางกายภาพบำบัดต่อครั้งขึ้นอยู่กับนักกายภาพบำบัดแต่ละท่าน โปรดสอบถามข้อมูลให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจขอรับบริการฯ

2)

Success! Message received.

1)

 บริการนี้ ไม่ใช่บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินหรือผู้รับบริการทางกายภาพบำบัดซึ่งต้องได้รับการดูแลโดยเร่งด่วน กรณีเร่งด่วน/ฉุกเฉิน โปรดพบแพทย์หรือนักกายภาพบำบัด ณ โรงพยาบาลใกล้บ้านท่าน หรือโทร

1669

ค้นหา

หมายเหตุ: ตำแหน่งหมุดของนักกายภาพบำบัดอิสระที่ปรากฏในแผนที่เป็นตำแหน่งโดยสังเขป, , หมุดสีชมพูเข้ม คือ นักกายภาพบำบัดที่ *ตอบกลับรวดเร็ว หมายถึง การตอบกลับภายระยะเวลา 1 - 24 ชั่วโมง โดยอ้างอิงจากระยะเวลาการตอบกลับอีเมลเพื่อยืนยันในครั้งแรกเท่านั้น 

bottom of page