ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้อย่างละเอียด โดยในการเข้าถึงหน้าเว็บไซต์นี้ และหน้าใดๆ ของเว็บไซต์ ถือว่าท่านได้ตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้

เว็บไซต์นี้

 

“ขยับ” กายภาพบำบัดที่บ้าน; www.khayap.com (เว็บไซต์) จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล รายชื่อนักกายภาพบำบัดที่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด (นักกายภาพบำบัด)  ณ ที่พำนักที่ได้ลงทะเบียนไว้กับทางเว็บไซต์ โดยเว็บไซต์มิได้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากนักกายภาพบำบัดในการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว 

 

บริการนี้ ไม่ใช่บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินหรือผู้รับบริการทางกายภาพบำบัดซึ่งต้องได้รับการดูแลโดยเร่งด่วน กรณีเร่งด่วน/ฉุกเฉิน โปรดพบแพทย์หรือนักกายภาพบำบัด ณ โรงพยาบาลใกล้บ้านท่าน หรือโทร 1669

อัตราค่าบริการทางกายภาพบำบัดต่อครั้ง 800 - 1200 บาท​*

ประมาณการช่วงอัตราค่าบริการทางกายภาพบำบัดนี้ ยังไม่รวมค่าเดินทางและหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ขึ้นกับนักกายภาพบำบัดแต่ละท่านซึ่งอาจประเมินน้อยกว่าหรือมากกว่าได้  โปรดสอบถามข้อมูลจากนักกายภาพบำบัดที่ท่านติดต่อให้ชัดเจน ก่อนตัดสินใจขอรับบริการทางกายภาพบำบัด (*อัตราค่าบริการทางกายภาพบำบัดนี้ ได้จากการเริ่มเก็บข้อมูลจากกลุ่มนักกายภาพบำบัดซึ่งสมัครใจส่งข้อมูลเข้ามายังเว็บไซต์ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ประมาณการช่วงอัตราค่าบริการทางกายภาพบำบัดที่แสดงไว้นี้ ไม่สามารถใช้อ้างอิงหรือเป็นมาตรฐานกลางสำหรับกำหนดอัตราค่าบริการทางกายภาพบำบัดได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต)

ทั้งนี้ โปรดทราบว่า "ขยับ" ไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ จากนักกายภาพบำบัดในการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ที่จะเป็นเหตุให้ใช้อ้าง สำหรับการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนของ "ขยับ" จากท่านเพิ่มเติม
 

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

 

ขยับ กายภาพบำบัดที่บ้าน เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ข้อความ ภาพ สื่อโฆษณา และส่วนประกอบอื่นๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ เช่น สัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้า โดยห้ามมิให้ ทำซ้ำ คัดลอก ถ่ายสำเนา ดัดแปลง เผยแพร่ หรือกระทำการอื่นใด เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือเพื่อหาประโยชน์ โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า แล้วแต่กรณี

 

ข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์

 

เว็บไซต์นี้ปรับปรุงเนื้อหาในประเทศไทย และไม่ให้คำรับรองว่าข้อมูลที่ปรากฏให้มีในหรือผ่านเว็บไซต์นี้ใช้ได้หรือเหมาะสมในการใช้งานในประเทศอื่นๆ หากท่านใช้เว็บไซต์นี้ในประเทศอื่น ท่านมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศนั้น

 

บริการหรือเนื้อหาในส่วนใดหรือหน้าใดของเว็บไซต์นี้ อาจระบุข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นที่แตกต่างกันซึ่งแยกออกไปต่างหาก ในกรณีที่ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการมีความขัดแย้งกัน ให้ใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการที่แยกออกไปนั้น 

 

เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิในปรับปรุง แก้ไขข้อมูล และนำเสนอให้ปรากฏบนเว็บไซต์ในทันที ซึ่งข้อมูลที่ถูกจัดทำขึ้นดังกล่าว มิได้มีจุดประสงค์เพื่อการให้คำแนะนำอย่างผู้เชี่ยวชาญ

 

ทั้งนี้ เว็บไซต์ไม่รับรองถึงความถูกต้อง และความเป็นปัจจุบันของข้อมูลต่างๆ ในหรือผ่านเว็บไซต์นี้

 

การเชื่อมโยงเว็บไซต์ภายนอก

 

เว็บไซต์อาจจัดให้มีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ หรือบริการบางอย่าง ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบุคคลที่สาม เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลของท่านมีความสะดวกเท่านั้น เว็บไซต์ไม่สามารถรับประกันว่าการใช้งานหรือข้อมูลที่ท่านให้นั้น มีความถูกต้องสมบูรณ์ ความปลอดภัย และเป็นปัจจุบัน 

ขอให้ท่านศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการของเว็บไซต์นั้นๆ ก่อนเข้าใช้บริการ

 

การจำกัดความรับผิดชอบ

 

เว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือความสูญเสียใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์ขยับ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ขยับ ซึ่งรวมถึงจากความไม่ถูกต้องแม่นยำของข้อมูล ความล่าช้าในการแก้ไขถ่ายโอนข้อมูล การโจรกรรมทางข้อมูล  ระยะเวลาในการเผยแพร่ข้อมูล เหตุขัดข้องหรืออุปสรรคในการเชื่อมต่อ ความผิดพลาดในการแสดงผล ความเสถียรของระบบ หรือไวรัสคอมพิวเตอร์

 

ข้อมูลอื่นใด ซึ่งท่านได้ให้หรือรับการติดต่อกลับจากนักกายภาพบำบัดที่ปรากฏข้อมูลบนเว็บไซต์ ตลอดถึงบันทึกข้อมูลหรือผลลัพธ์จากการปฏิบัติงานของนักกายภาพบำบัด เป็นความรับผิดชอบเฉพาะตัวบุคคล การพาดพิงโดยเหมาถึงผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยเป็นเรื่องไม่สมควร

 

ทั้งนี้  ขอให้ท่านทำความเข้าใจว่าผลลัพธ์จากบริการย่อมแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ผลลัพธ์ในบุคคลหนึ่งไม่สามารถใช้ยืนยันผลลัพธ์ของบุคคลอื่นๆได้