top of page

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อตกลง

กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้อย่างละเอียด โดยในการเข้าถึงหน้าเว็บไซต์นี้ และหน้าใดๆ ของเว็บไซต์ ถือว่าท่านได้ตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้

เว็บไซต์นี้

 

“ขยับ” กายภาพบำบัดที่บ้าน; www.khayap.com (เว็บไซต์) จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล รายชื่อนักกายภาพบำบัดที่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด (นักกายภาพบำบัด)  ณ ที่พำนักที่ได้ลงทะเบียนไว้กับทางเว็บไซต์ โดยเว็บไซต์มิได้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากนักกายภาพบำบัดในการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว 

 

บริการนี้ ไม่ใช่บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินหรือผู้รับบริการทางกายภาพบำบัดซึ่งต้องได้รับการดูแลโดยเร่งด่วน กรณีเร่งด่วน/ฉุกเฉิน โปรดพบแพทย์หรือนักกายภาพบำบัด ณ โรงพยาบาลใกล้บ้านท่าน หรือโทร 1669

อัตราค่าบริการทางกายภาพบำบัดต่อครั้ง 800 - 1200 บาท​*

ประมาณการช่วงอัตราค่าบริการทางกายภาพบำบัดนี้ ยังไม่รวมค่าเดินทางและหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ขึ้นกับนักกายภาพบำบัดแต่ละท่านซึ่งอาจประเมินน้อยกว่าหรือมากกว่าได้  โปรดสอบถามข้อมูลจากนักกายภาพบำบัดที่ท่านติดต่อให้ชัดเจน ก่อนตัดสินใจขอรับบริการทางกายภาพบำบัด (*อัตราค่าบริการทางกายภาพบำบัดนี้ ได้จากการเริ่มเก็บข้อมูลจากกลุ่มนักกายภาพบำบัดซึ่งสมัครใจส่งข้อมูลเข้ามายังเว็บไซต์ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ประมาณการช่วงอัตราค่าบริการทางกายภาพบำบัดที่แสดงไว้นี้ ไม่สามารถใช้อ้างอิงหรือเป็นมาตรฐานกลางสำหรับกำหนดอัตราค่าบริการทางกายภาพบำบัดได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต)

ทั้งนี้ โปรดทราบว่า "ขยับ" ไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ จากนักกายภาพบำบัดในการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ที่จะเป็นเหตุให้ใช้อ้าง สำหรับการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนของ "ขยับ" จากท่านเพิ่มเติม
 

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

 

ขยับ กายภาพบำบัดที่บ้าน เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ข้อความ ภาพ สื่อโฆษณา และส่วนประกอบอื่นๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ เช่น สัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้า โดยห้ามมิให้ ทำซ้ำ คัดลอก ถ่ายสำเนา ดัดแปลง เผยแพร่ หรือกระทำการอื่นใด เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือเพื่อหาประโยชน์ โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า แล้วแต่กรณี

 

ข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์

 

เว็บไซต์นี้ปรับปรุงเนื้อหาในประเทศไทย และไม่ให้คำรับรองว่าข้อมูลที่ปรากฏให้มีในหรือผ่านเว็บไซต์นี้ใช้ได้หรือเหมาะสมในการใช้งานในประเทศอื่นๆ หากท่านใช้เว็บไซต์นี้ในประเทศอื่น ท่านมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศนั้น

 

บริการหรือเนื้อหาในส่วนใดหรือหน้าใดของเว็บไซต์นี้ อาจระบุข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นที่แตกต่างกันซึ่งแยกออกไปต่างหาก ในกรณีที่ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการมีความขัดแย้งกัน ให้ใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการที่แยกออกไปนั้น 

 

เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิในปรับปรุง แก้ไขข้อมูล และนำเสนอให้ปรากฏบนเว็บไซต์ในทันที ซึ่งข้อมูลที่ถูกจัดทำขึ้นดังกล่าว มิได้มีจุดประสงค์เพื่อการให้คำแนะนำอย่างผู้เชี่ยวชาญ

 

ทั้งนี้ เว็บไซต์ไม่รับรองถึงความถูกต้อง และความเป็นปัจจุบันของข้อมูลต่างๆ ในหรือผ่านเว็บไซต์นี้

 

การเชื่อมโยงเว็บไซต์ภายนอก

 

เว็บไซต์อาจจัดให้มีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ หรือบริการบางอย่าง ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบุคคลที่สาม เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลของท่านมีความสะดวกเท่านั้น เว็บไซต์ไม่สามารถรับประกันว่าการใช้งานหรือข้อมูลที่ท่านให้นั้น มีความถูกต้องสมบูรณ์ ความปลอดภัย และเป็นปัจจุบัน 

ขอให้ท่านศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการของเว็บไซต์นั้นๆ ก่อนเข้าใช้บริการ

 

การจำกัดความรับผิดชอบ

 

เว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือความสูญเสียใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์ขยับ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ขยับ ซึ่งรวมถึงจากความไม่ถูกต้องแม่นยำของข้อมูล ความล่าช้าในการแก้ไขถ่ายโอนข้อมูล การโจรกรรมทางข้อมูล  ระยะเวลาในการเผยแพร่ข้อมูล เหตุขัดข้องหรืออุปสรรคในการเชื่อมต่อ ความผิดพลาดในการแสดงผล ความเสถียรของระบบ หรือไวรัสคอมพิวเตอร์

 

ข้อมูลอื่นใด ซึ่งท่านได้ให้หรือรับการติดต่อกลับจากนักกายภาพบำบัดที่ปรากฏข้อมูลบนเว็บไซต์ ตลอดถึงบันทึกข้อมูลหรือผลลัพธ์จากการปฏิบัติงานของนักกายภาพบำบัด เป็นความรับผิดชอบเฉพาะตัวบุคคล การพาดพิงโดยเหมาถึงผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยเป็นเรื่องไม่สมควร

 

ทั้งนี้  ขอให้ท่านทำความเข้าใจว่าผลลัพธ์จากบริการย่อมแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ผลลัพธ์ในบุคคลหนึ่งไม่สามารถใช้ยืนยันผลลัพธ์ของบุคคลอื่นๆได้

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. ความเป็นส่วนตัวข้อมูลบุคคล (PRIVACY of Personal Information)

เว็บไซด์ขยับ (Khayap) เคารพความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลอันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (“Personal Data”) เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน (“Users”) ทุกท่าน นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายถึงวิธีการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและแจ้งทางเลือกของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื้อหาต่อไปนี้จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลของเรา 

 

1.1 วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้กับเราจะถูกนำไปใช้ดังต่อไปนี้

 • เพื่อใช้ยืนยันตัวตน และส่งต่อข้อมูลให้นักกายภาพบำบัดหรือผู้รับบริการนั้นๆสำหรับการรับบริการได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

 • เพื่อนำมาพัฒนาพัฒนา ปรับปรุงด้านการตลาด ผลิตภัณฑ์ และการบริการให้ตอบสนองความต้องการอย่างเหมาะสม

 • เพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และการส่งเสริมการขายได้

 • เพื่อใช้สำหรับขั้นตอนการให้บริการลูกค้า เช่น การประสานงาน

 • เพื่อส่งข้อมูลปัจจุบันเกี่ยวกับสินค้า ข่าวสาร รวมถึงสิทธิพิเศษ และการส่งเสริมการขายต่างๆจากทางขยับ

แม้ว่ารายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจะแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์เฉพาะ ไม่ว่าจะผ่านทางออนไลน์หรือช่องทางอื่น ๆ โดยปกติข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวม คือ

 • ชื่อ-นามสกุล - (Name)

 • ที่อยู่ - (Address)

 • เบอร์โทรศัพท์ - (Phone number(s)

และอาจรวมถึง

 • วันเกิด - (Date of birth)

 • เลขประจำตัวบัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต - (Identity card number or passport number)

 • อีเมลล์ - (Email address)

 • เพศ - (Gender)

 • รายได้ - (Income)

 • อาชีพ - (Occupation)

 • ข้อมูลการตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยง

 • ข้อมูลแบบสอบถามทั่วไป

 • ธุรกรรมลูกค้า - (Transactions) 

1.2 การจัดเก็บและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องนั้นๆ เช่น LINE Official Account, Google Drive, Wix, Umap ที่ทางเราเข้าถึงและจัดดำเนินการโดยขยับหรือผู้ให้บริการที่ได้รับสิทธิ์อนุญาตเท่านั้น เท่าที่ผู้ให้บริการรายนั้นๆอนุญาตให้ทำได้ ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ท่านได้ให้ไว้จะถูกเก็บรักษาไว้โดยขยับตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อ (1.1) ข้างต้น หรือตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ข้อกำหนดทางด้านบัญชีและ / หรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของเราตามกฏหมาย

1.3 ขยับ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นประจำ

 

2. การยินยอม (CONSENT)

ขยับจะพึงใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะเพื่อประโยชน์ที่แท้จริงและด้วยความยินยอมจากท่านสำหรับใช้บริการขยับ ทั้งผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อฝากข้อมูลไว้ เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลตามแต่ตกลง และผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการ ถือเป็นเงื่อนไขในการยอมรับการจัดเก็บ การใช้และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ โดยการสมัครลงทะเบียนผ่านแบบสอบถามข้อมูลซึ่งท่านได้ยอมรับข้อตกลง รวมถึงเราอาจมีการรวบรวมข้อมูลบุคคลของท่านและทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุเท่านั้น เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และหลักการที่สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ เราอาจจำเป็นที่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังนักกายภาพบำบัดที่ลงข้อมูลไว้และได้รับสิทธิ์อนุญาตในการรับทรายข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นนั้น โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นความลับตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด อันเป็นความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับข้อมูลสำหรับให้บริการแก่ท่าน ยกเว้น กรณีที่อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากมีความจำเป็นตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดของหน่วยงานที่มีอำนาจ นอกจากนี้ท่านพิจารณาที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ และมีสิทธิ์เลือกที่จะให้ความยินยอม (หรืออนุญาต) กับการแชร์ข้อมูลตามที่กล่าวมาข้างต้น ดังนั้น เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนบุคคลของเว็บไซต์นั้นก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

การอนุญาตยินยอม : ขยับจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้ ยกเว้นกรณีที่เราได้รับความยินยอมจากท่านก่อนหน้านี้หรือเว้นแต่ข้อกำหนดบังคับทางกฎหมาย 

 

การยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ใช่เงื่อนไขในการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับท่าน เว้นแต่จะมีการขอข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและถูกต้องตามกฎหมาย 

 

การไม่เข้าร่วมสมาชิก: ท่านสามารถถอนการยินยอมในการให้รวบรวม การนำไปใช้ และการเปิดเผย (ประมวลผลข้อมูลโดยทั่วไป) ของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้ โดยการโทรแจ้งหรือส่งอีเมลล์ถึงฝ่ายบริการลูกค้าของเราตามรายละเอียดในข้อ 4 ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขของเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกใช้เก็บรวบรวมข้อมูลนั้นๆ

3. ความถูกต้องของข้อมูล (ACCURACY of information)

หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาแจ้งให้เราทราบภายใน 30วัน เพื่อทำการอัพเดทเป็นข้อมูลปัจจุบันและถูกต้อง

 

4. ฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 1. Chat: Official Line @khayap

 2. Email: info.khayap@gmail.com

 3. Tel. +6662-981-5155

bottom of page