top of page
Physiotherapy

Home Physical Therapy

"...กายภาพบำบัดที่บ้าน..."

เพราะการเคลื่อนไหวนั้นสำคัญสำหรับ "เรา" จึงเป็นที่มาของชื่อ "Khayap - ขยับ" เพื่อเสนอประเด็นเกี่ยวกับ การทำกายภาพบำบัดที่บ้านให้เกิดความเข้าใจโดยทั่วไป

การกายภาพบำบัดที่บ้านโดยนักกายภาพบำบัด เป็นการตรวจประเมินและรักษาโรคทางกายภาพบำบัดจากนักกายภาพบำบัด เพื่อร่วมกันดูแลสุขภาพของบุคคลที่คุณรักที่บ้านของคุณเอง

  • Risk falling elderly.

  • Musculoskeletal problem from daily routine and sport

  • Rehabilitation continuous after operation.

  • Post stroke patients

  • Maintain a good quality of life for Parkinson's disease patients

  • ผู้สูงอายุมีปัญหาการทรงตัวเสี่ยงต่อการล้ม

  • ผู้ที่มีอาการบาดเจ็บของเอ็นและกล้ามเนื้อ จากการทำงานหรือจากการเล่นกีฬา

  • ผู้ป่วยระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ หลังการผ่าตัดที่ต้องการทำกายภาพบำบัดต่อเนื่อง

  • ผู้ป่วยโรคหลอดเลือสมอง (อัมพาตครึ่งซีก)

  • ผู้ป่วยพาร์กินสัน

Release, Relax, Rehab

Welcome
PHILOSOPHY
Physiotherapy
 PT — 

PHYSICAL THERAPIST

คำถาม: การฟื้นฟูผู้ป่วยที่บ้านมีผลอย่างไร?

 

ตอบ: บทความในวารสาร THE LANCET • Vol 363 • January 31, 2004 ได้สรุปผลการบททวนเอกสารตีพิมพ์อย่างเป็นระบบ เกี่ยวกับการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้านทั้งจากนักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด รวมถึงสหวิชาชีพที่เคยรายงานไว้ 14 กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 1617 คน สรุปโดยย่อได้ว่าการฟื้นฟูบำบัดผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้านนั้น ลดค่าอัตราส่วนปัจจัยเสี่ยงของกิจวัตรประจำวันที่ถอยลง และเพิ่มความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วย... 

 

หมายเหตุ: การศึกษานี้ ศึกษาเฉพาะผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเท่านั้น ไม่อาจใช้สรุปครอบคลุมถึงโรคอื่นได้

 

  อ่านบทคัดย่อฉบับเต็มได้จาก

Rehabilitation therapy services for stroke patients living at home: Systematic review of randomised trials.

THE LANCET • Vol 363 • January 31, 2004

อัตราค่าบริการทางกายภาพบำบัดต่อครั้ง

800 - 1200 บาท​*

*ประมาณการช่วงอัตราค่าบริการทางกายภาพบำบัดนี้ ยังไม่รวมค่าเดินทางและหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ขึ้นกับนักกายภาพบำบัดแต่ละท่านซึ่งอาจประเมินน้อยกว่าหรือมากกว่าได้  โปรดสอบถามข้อมูลจากนักกายภาพบำบัดที่ท่านติดต่อให้ชัดเจน ก่อนตัดสินใจขอรับบริการทางกายภาพบำบัด

ทั้งนี้ โปรดทราบว่า "ขยับ" ไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ จากนักกายภาพบำบัด

ที่จะเป็นเหตุให้ใช้อ้าง สำหรับการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนของ "ขยับ" จากท่านเพิ่มเติม

• NEUROLOGY •
กายภาพบำบัดระบบประสาท
• MUSCULOSKELETAL •
กายภาพบำบัดในระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง

กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อพังผืด เกิดการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อ ข้อต่อ จากการทำงาหรือเล่นกีฬา ด้วยวิธีการรักษาทางกายภาพบำบัดที่เหมาะสม เช่น

 

การขยับ ดัด ดึง ข้อต่อ

(Joint Mobilization and Manipulation)

การพันผ้ายืดและการพันเทป

(Bandaging and Taping)

คำแนะนำในการการป้องกันโรคหรือการบาดเจ็บ (Prevention of Disease or Trauma)*

การตรวจกำลังกล้ามเนื้อ การวิเคราะห์ท่าทางและการเดิน หาองค์ประกอบการเคลื่อนไหวที่ขาดหายไป เพื่อประเมินและให้การฟื้นฟูโดยวิธีการทางกายภาพบำบัด เช่น ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (อัมพาตครึ่งซีก)

เทคนิคการเคลื่อนย้ายและการฝึกเดิน (Transfer Techniques and Ambulation)*

 • THERAPEUTIC EXERCISE •
การออกกำลังกายเพื่อการรักษา

เป็นการรักษาด้วยการออกกําลังกาย (Therapeutic Exercise) ทั้งแบบทำเอง (Active movement) ที่ระดับความยากง่ายต่างๆ และแบบทำให้ (Passive movement) ขึ้นอยู่กับระดับความสามารถของผู้รับการรักษา

รวมถึง ธาราบําบัด (Hydrotherapy) ซึ่งเป็นการออกกำลังกายเพื่อการรักษาในน้ำ เป็นการอาศัยแรงลอยตัวและแรงต้านของน้ำช่วยควบคุมการเคลื่อนไหวระหว่างการออกกำลังกาย สำหรับท่านที่มีสระว่ายน้ำส่วนตัวและมีอาการเอื้อต่อการทำธาราบำบัด*

• THERAPEUTIC MASSAGE •
การนวดเพื่อการรักษา

การทำงานของกล้ามเนื้อในบริเวณที่นวดเพื่อการรักษาจะลดลง กล้ามเนื้อบริเวณดังกล่าวก็จะเกิดการผ่อนคลาย ซึ่งจะยับยั้งอาการล้า อาการปวด และการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ

เพื่อเตรียมความพร้อมกล้ามเนื้อให้สามารถ ค่อยๆเพิ่มความหนักในการออกแรง และมีกำลังกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยป้องกันการบาดเจ็บจากการยก*

* ข้อความและภาพ ใช้อธิบายหลักการและแนะนำตัวอย่างวิธีการรักษาทางกายภาพบำบัดให้ทราบในเบื้องต้นโดยสังเขป มิใช่คำแนะนำเพื่อการรักษา

สนับสนุนการ ขยับ ไปพร้อมกัน โดย

Asset 641.png
Asset 341.png
SERVICES
CONTACT

GET IN TOUCH

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เพื่อโทรฟรีผ่านไลน์

Success! Message received.

 บริการนี้ ไม่ใช่บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินหรือผู้รับบริการทางกายภาพบำบัดซึ่งต้องได้รับการดูแลโดยเร่งด่วน กรณีเร่งด่วน/ฉุกเฉิน โปรดพบแพทย์หรือนักกายภาพบำบัด ณ โรงพยาบาลใกล้บ้านท่าน ฉุกเฉินโทร

1669

bottom of page